Privacy Beleid

Je privacy Belangrijk natuurlijk.

Wat doen we met je data? Waarom doen we dat? Hieronder vind je ons statement. Heb je vragen? Stuur dat naar hallo@verminderbuikvet.nl

PRIVACY STATEMENT PHOENIX LIFESTYLE

Algemeen

Phoenix Lifestyle respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Phoenix Lifestyle verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Dit privacy statement is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Phoenix Lifestyle en eventuele aan Phoenix Lifestyle gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Phoenix Lifestyle. Phoenix Lifestyle is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschreven verwerkingen. Doel verwerking persoonsgegevens: Phoenix Lifestyle verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: – online training – marketing- en communicatieactiviteiten – werving en selectie (sollicitaties) ​Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Phoenix Lifestyle verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens: – NAW gegevens – E-mailadressen – Telefoonnummers – Geslacht – Geboortedatum – Rekeningnummer – Gegevens van je social media accounts; – Media (foto-, video- en audiofragmenten); en – Biografische gegevens (je door ons opgestelde ‘bio’) en overige gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan onze (online) programma’s. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Phoenix Lifestyle omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Phoenix Lifestyle verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: – wettelijke verplichting – uitvoering van een overeenkomst – verkregen toestemming van betrokkene(n) – gerechtvaardigd belang; het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van online leerprogramma.

​Delen van persoonsgegevens met derden

Phoenix Lifestyle deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bijvoorbeeld aan een omroep of platform of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Phoenix Lifestyle, zoals een IT-leverancier. Daarnaast kan Phoenix Lifestyle persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Phoenix Lifestyle uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacy regelgeving. Door Phoenix Lifestyle ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Phoenix Lifestyle hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Phoenix Lifestyle gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Phoenix Lifestyle in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

​Bewaartermijn persoonsgegevens

Phoenix Lifestyle bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Phoenix Lifestyle aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Phoenix Lifestyle Stationsplein 6B, 3901 ES Veenendaal U kunt ook mailen naar hallo@verminderbuikvet.nl Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Phoenix Lifestyle neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

​Aanpassing privacy statement

Phoenix Lifestyle heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Phoenix Lifestyle gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.verminderbuikvet.nl/privacy Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met hallo@verminderbuikvet.nl Dit privacy statement is 15-06-2021 vastgesteld.

Phoenix Lifestyle draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders